Редакцийн зөвлөл

Редакцийн зөвлөл

Сэтгүүл нь редакцийн зөвлөлтэй байна. Ерөнхий редактор буюу редакцийн зөвлөлийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. Редакцийн зөвлөл 2 жилийн хугацаатай сонгогдоно.

 

Ерөнхий редактор:

Б. Эрдэнэбат, Монгол Улсын их сургууль

Гишүүд:

Н. Ууганбаатар, Монгол Улсын их сургууль

Ц. Гэрэлт, Virginia Tech, АНУ

А. Гантунгалаг, Монгол Улсын их сургууль

Д. Ган-Очир, Монгол банк

Т.НоровсамбууDalhousie University

Техникийн редактор

Д. Дашдулам

 

2017-2019 оны редакцийн зөвлөл

Ерөнхий редактор:

Б. Алтанцэцэг, Монгол Улсын их сургууль

Гишүүд:

Б. Бат, Монгол Улсын их сургууль

Т. Билигбаатар, Shanghai University of Finance and Economics, БНХАУ

Ц. Гэрэлт, Virginia Tech, АНУ

Б. Сувд, Монгол Улсын их сургууль

Б. Соёлмаа, Монгол Улсын их сургууль

Г. Цогбадрал, Ryerson University, Канад

Б. Эрдэнэбат, Монгол Улсын их сургууль

Техникийн редактор

Д. Дашдулам