• Home
  • Сэтгүүлийн архив

 

N36, 2023

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1.  "Кларкийн гурвалжингийн онол ба Монголын дээд боловсролын тогтолцооны хүний нөөцийн капиталд үзүүлэх нөлөө"  5-30
 Ц.Хишигбаяр, Д.В.Ланд  
   
2. Хэрэглээний хэт мэдрэмтгий байдлын ялгаа микро түвшинд байна уу? Хэрэв тийм бол яагаад? 31-67
Д.Халиун  
   
3. Монгол дахь үе хоорондын шилжилт: 1989-2020 оны хүн амын тооллогын хязгаарлагдмал түүврийн шинжлгээ 67-107
Манлайбаатар., Б.Отгонтөгс,  
    
4. Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн хөдөлмөрийн оролцооны түвшин 108
 Б.Даваамаа  
 

N35, 2022

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1.  "Өөрийн шалгарал'' ба түүний үр нөлөөг үнэлэх нь  5-26
Д. Амаржаргал  
   
2. 2030 он хүртэлх Монгол Улсын цахилгааны эрэлт, их, бага ачааллын прогноз 27-48
Б. Эрдэнэбат  
   
3. Байгалийн баялгийг хэрэглэх, хадгалах дүрэм 49-69
Б. Эрхэмбаяр, Ж. Энхбаяр  
    
4. Хугацаан цувааг прогнозлох нь: Их Британий инфляцийн жишээ 70-95
 А. Гантунгалаг  
   
Тойм судалгаа  
   
5. Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага
96-111
Н. Ууганбаатар, М. Саран  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
6. "Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага'' өгүүллийн шүүмж  112-113
 Н. Цогсаг  

N34, 2020

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1. Монгол эдийн засагчид болон эдийн засгийн байгууллагуудын чансаа  3-36
Б. Эрдэнэбат  
   
2. Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн ажиллах хүчний оролцоо 37-56
Б. Даваамаа  
   
3. Төрлволлын хууль: Монгол улсад 57-68
Б. Баттөмөр, У. Энхсайхан  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
4. “Монгол эдийн засагчдын чансаа” өгүүллийн талаар эргэцүүлэл 69-70
Н. Ууганбаатар  
   
Шинэ өгөгдөл  
   
5. Эдийн засгийн докторын диссертацын нэгдсэн сан   71-102
 Б. Эрдэнэбат  
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

103
МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга 105 
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Эдийн засгийн магистрын өрсөлдөөнт бүрэн тэтгэлэг 106

N33, 2019

Агуулга

   
1. ОУХХАБ-ын орнуудын инфляцийн хамаарал дахь бүтцийн өөрчлөлт  PDF
А.Гантунгалаг, R.Becker, G.Bratsiotis, D.R.Osborn 3-26
   
2. Монгол Улсын оптималь мөнгөний бодлогын дүрэм  PDF
С.Дөлбадрах 27-59
   
3. Монгол Улсын хүн амын 2014 оны ядуурах эмзэг байдлын үнэлгээ  PDF
Г.Цагаач 60-86
   
4. Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн талын шинжилгээ PDF
Б.Алтанцэцэг, Д.Баярмаа  
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

87

 

 

N32, 2019

Агуулга

   
1. Авлига болон хүнд суртлын орлого хуваарилалтанд үзүүлэх нөлөө  PDF
Б.Соёлмаа 3-26
   
2. Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг дэглэм солигдох загвараар загварчлах нь  PDF
Ө. Мөрөн 27-59
 Хавсралт  PDF
3. Монгол Улсын мөнгөний эрэлтийн тогтвортой байдал ба санхүүгийн инноваци  PDF
Б. Гарамжав 60-86
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

87

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

89

N31, 2018

Агуулга

Өмнөх үг 3
1. An essay on the Mongolian monetary policy  PDF
С.Дөлбадрах 5-58
   
2. Өрхийн хүнсний бус хэрэглээний хэв маягт үзүүлж буй уур амьсгалын нөлөө: Монгол Улсын жишээ  PDF
С. Амартүвшин 59-86
   
3. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн эх сурвалж  PDF
Б. Алтанцэцэг 87-104
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

105-106

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

107

N30, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

I Макро эдийн засаг

 

1. Шилжилтийн үе хөгжлийн үетэй нэгдэв

PDF
П.Лувсандорж 6-16
   
2. Монгол улсад зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн зарчмууд хэрэгжиж байгаа байдал: сорилт, бэрхшээл PDF
Б.Батмөнх 17-29
   
II Санхүү, банк  
3. Монголын санхүүгийн системийн өнөөгийн байдал, санхүүгийн систем дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадвар PDF

Ч.Энхбаяр, Г.Пүрэвсүрэн

31-43
   

4. Санхүүгийн хурдасгагчтай динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар

PDF
Д.Энхтүвшин 44-62
   
III Нягтлан бодох бүртгэл  
5. Аудитын компаниудын балансын шинжилгээнд үндэслэсэн үр ашгийн тооцоолол PDF

Л.Мөнх-Очир. Ж.Ариунболд

64-74
   
IV Менежмент  
6. Улсын секторын үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцооны арга зүйн асуудал PDF
Д.Авирмэд 76-84
   
7. Гүйцэтгэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал (уул уурхайн байгууллагын жишээн дээр) PDF
Ч.Ундрам, Г.Цэрэн, Б.Болор, Б.Энхмаа, Ж.Сарантуяа, Ш.Цэрэндулам 85-102
   
8. Стратегийн менежментэд системийн хандлага чухал болох нь PDF

Н.Лизунов

103-108
   
V Мэдээлэл технологи  
9. Мэдээллийн технологид суурилсан аудитын түүвэрлэлт PDF
Д.Чимгээ 110-122
   
VI Өрсөлдөх чадвар  
10. Дээд боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварын талаархи хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн PDF
Я.Отгонсүрэн, М.Булгантамир 124-135

N29, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

1. МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСАГ, СТАТИСТИКИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН 50 ЖИЛ

PDF
Г.Элдэв-Очир 6-12
   
2. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ PDF
Б.Батмөнх 13-19
   

3. ОРЧИН ҮЕИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДӨД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

PDF

Б.Ганбат

20-23
   

4. БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

PDF
Д.Чимгээ. Ц.Ганбат. Ю.Алтантуяа 24-32
   
5. The Effect of Regional Income and Educational Differentials on Migration and Regional Convergence PDF

Б.Энх-Амгалан

33-51
   
6. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД АШИГЛАЖ БУЙ ТҮҮВРИЙН АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ PDF
А.Дэмбэрэл.Ш.Ариунболд 56-73
   
7. ИНФЛЯЦИД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (Кейнсийн загварын Монгол дахь үнэлгээ) PDF
Ж.Баттулга.П.Ган-төмөр 74-83
   
8. ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF

Ш.Дэнсмаа

84-89
   
9. АШИГ ХАМГИЙН ИХ БАЙХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ЭДИЙН ЗАСАГ - МАТЕМАТИКИЙН ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ PDF
Ц.Сэлэнгэ 91-97
   
10. TАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭДИЙН ЗАСАГ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГА АРГАЧЛАЛУУДЫГ АШИГЛАХ НЬ PDF
С.Батцэцэг, Г.Оюунбилэг 99-110
   
11. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ PDF
Д.Туяа 111-123
   
12. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
Т.Батболд 124-132

 

 

 

 

 

N28, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ (НЭЗ) БА АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК

PDF
Б.Бадамцэцэг 6-15
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛААР СУДЛАХ НЬ PDF
Т.Цэгмид, С.Амартүвшин 16-30
   
3. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫГ ХЭМЖИХ ОРОЛДЛОГУУД БА МОНГОЛЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН СУДАЛГАА,ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ PDF
Д.Жаргалан 31-37
   
4. ХУДАЛДААНЫ ЦЭГ САЛБАРЫН БАЙРШЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
С.Бурмаа. Ч.Наранцэцэг 39-49
   
5. ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖИХ НЭГ ҮНДЭС НЬ МАЛ АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ PDF
П.Эрдэнэцэцэг 51-64
   

6. СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

PDF
З.Бороо 59-74
   
7. ӨРТГИЙН СИТЕМИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРТ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ НЬ PDF
Э.Цэцэгдэлгэр 76-87
   
8. АЙМАГ, БҮС НУТАГ, УЛС ОРНЫ ХЭМЖЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ PDF
Д.Баяраа 89-96
   
9. МУИС-ИЙН ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БУС САЛБАРУУДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД PDF
Ц.Баярмаа 101-111
   
10. БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ PDF
Ц.Цэцэгмаа 112-117
   
11. БИДНИЙ АЧ ГУЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИРЭЭДҮЙН БАЙДАЛ PDF
Д.Хишгээ 119-130

 

 

N27, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. Монгол улс: шилжилтийн эдийн засгаас “сонгуулийн эдийн засагт”

PDF
Б.Батмөнх 6-17
   
2. Монгол улс дахь гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, чиг хандлага PDF
Б.Нацагдорж 18-27
   
3. Авлигын тухай ойлголт болон авлигыг хэмжих оролдлогуудын талаар PDF
Д.Жаргалан 28-36
   
4. Эдийн засгийн онолын сургалтанд философи мэдлэгийн тухай PDF
Ц.Гомбосүрэн Б.Дагзмаа 37-52
   
5. Махны кластерыг хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөл байдал PDF
Х.Цэвэлмаа 54-70
   

6. К вопросу муниципально-частного партнерства в развитии экономики муниципального образования

PDF
Зориктуев.Э.Б 71-77
   
7. К вопросу оценки качества организации строительства в россии PDF
А. Х.Дадар 78-83
   
8. Маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагууд PDF
Ц.Цолмон, Д.Нарандалай 85-96
   
9. Маркетингийн PR-ын арга хэрэгслийг ашгийн бус байгууллагад хэрэглэх шаардлага PDF
Б.Үүрдмөнх 97-100
   
10. Менежмент нь өрсөлдөх чадварыг хангах хэрэгсэл мөн PDF
Н.Лизунов 101-110
   
11. Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал ба шинжилгээний арга зүйн асуудал PDF
Д.Нямаа 112-120
   
12. НББОУС-12 хойшлогдсон татварын бүртгэлийн асуудал PDF
А.Өнөржаргал 121-129
   
13.  Үүсмэл хэрэглүүрийн бүртгэл PDF
Ч.Оюун-цэнд 130-146
   
14. Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ, түүнийг өртгийн хандлагаар үнэлэх нь PDF
Л.Оюунцэцэг 147-157
   
15.  Санхүү-эдийн засгийн чадавхи, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ PDF
Л.Баасандорж 158-175

 

 

N26, 2011

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ГОЛ АРГА ЗАМ БОЛ ИННОВАЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН  PDF
Д.Моломжамц 6-17
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН СУДАЛГАА  PDF
З.Отгон 18-29
   

3. МАЛЧИН ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

 PDF
Л.Хурцбилиг 31-40
   
4. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРЧИМТ ТЕХНОЛОГИЙН ДАВУУ ТАЛ  PDF
Б.Энхмаа 41-54
   
5. МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХУДАЛДАА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ  PDF
Э.Гүргэмжав 56-65
   
6. ЭКСПОРТЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААРХ МАРГААНТАЙ АСУУДЛУУД  PDF
З.Бороо 66-77
   
7. АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ЗЭЭЛ БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС  PDF
Д.Ган-Очир 79-100
   
8. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД  PDF
Г.Баасанжав, Э.Эрдэнэтуяа 101-113
   
9. МЕНЕЖЕР АЖИЛЧИН ХОЁРЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ХАРИЛЦААГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ЗАМУУД  PDF
Г.Цэрэн 115-124
   

10. МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

 PDF
Т.Цэнд-Аюуш 126-147