N30, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

I Макро эдийн засаг

 

1. Шилжилтийн үе хөгжлийн үетэй нэгдэв

PDF
П.Лувсандорж 6-16
   
2. Монгол улсад зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн зарчмууд хэрэгжиж байгаа байдал: сорилт, бэрхшээл PDF
Б.Батмөнх 17-29
   
II Санхүү, банк  
3. Монголын санхүүгийн системийн өнөөгийн байдал, санхүүгийн систем дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадвар PDF

Ч.Энхбаяр, Г.Пүрэвсүрэн

31-43
   

4. Санхүүгийн хурдасгагчтай динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар

PDF
Д.Энхтүвшин 44-62
   
III Нягтлан бодох бүртгэл  
5. Аудитын компаниудын балансын шинжилгээнд үндэслэсэн үр ашгийн тооцоолол PDF

Л.Мөнх-Очир. Ж.Ариунболд

64-74
   
IV Менежмент  
6. Улсын секторын үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцооны арга зүйн асуудал PDF
Д.Авирмэд 76-84
   
7. Гүйцэтгэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал (уул уурхайн байгууллагын жишээн дээр) PDF
Ч.Ундрам, Г.Цэрэн, Б.Болор, Б.Энхмаа, Ж.Сарантуяа, Ш.Цэрэндулам 85-102
   
8. Стратегийн менежментэд системийн хандлага чухал болох нь PDF

Н.Лизунов

103-108
   
V Мэдээлэл технологи  
9. Мэдээллийн технологид суурилсан аудитын түүвэрлэлт PDF
Д.Чимгээ 110-122
   
VI Өрсөлдөх чадвар  
10. Дээд боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварын талаархи хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн PDF
Я.Отгонсүрэн, М.Булгантамир 124-135