N19, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол улс дахь авилгалын шалтгаан ба үр дагаварууд  PDF
Б.Ариун-Эрдэнэ 5-29
   
2. Японы бизнесийн мөчлөгийн тогтсон баримтууд  PDF
Д.Баярмаа 30-42
   

3. Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжихэд мэдээллийн технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь

PDF
Г.Батхүрэл, Ц.Ганбат 43-54
   
4. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлогыг боловсруулах зарим асуудал  PDF
З.Бороо 55-64
   
5. Монгол улсын тэтгэвэрийн болон амьдралын даатгалын актуар тооцоог боловсронгуй болгох нь  PDF
А.Ганзориг 65-84
   
6. Шинжлэх ухааны ололт, бүтээлийг бизнесийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх маркетингийн удирдлагын асуудал  PDF
Д.Дагвадорж, Р.Амарсайхан 85-91
   
7. Бизнесийн салбаруудын санхүүгийн тогтвортой байдлын зарим шинжилгээ дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Наранчимэг, Л.Оюунцэцэг 92-107
   
8. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онолын асуудалд  PDF
Д.Хишгээ 108-120
   
9. Монголын хөдөө аж ахуй дахь бэлчээр, нутгийн зарим асуудал  PDF
Ц.Цэвээн 121-137
   

10. Хөдөө аж ахуйн газрын эдийн засгийн үнэлгээний асуудалд

 PDF
Д.Чүлтэм 138-154
   
 11. Өвөр монголын эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал  PDF
Б.Хөгжилт 155-160