N36, 2023

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1.  "Кларкийн гурвалжингийн онол ба Монголын дээд боловсролын тогтолцооны хүний нөөцийн капиталд үзүүлэх нөлөө"  5-30
 Ц.Хишигбаяр, Д.В.Ланд  
   
2. Хэрэглээний хэт мэдрэмтгий байдлын ялгаа микро түвшинд байна уу? Хэрэв тийм бол яагаад? 31-67
Д.Халиун  
   
3. Монгол дахь үе хоорондын шилжилт: 1989-2020 оны хүн амын тооллогын хязгаарлагдмал түүврийн шинжлгээ 67-107
Манлайбаатар., Б.Отгонтөгс,  
    
4. Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн хөдөлмөрийн оролцооны түвшин 108
 Б.Даваамаа