N17, 2007

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Мэргэжлийн чиг хандлага ба сэтгэлгээний хандлага  PDF
Т.Жааваа, Б.Хүрэлбаатар 5-10
   
2. Санхүүгийн шинжилгээний шинэчлэлийн тойм, хөгжлийн хандлага  PDF
Б.Сайнжаргал 11-16
   

3. Тэтгэврийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд тулгамдаж буй зарим асуудал: судалгаа, үр дүн

PDF
Н.Тунгалаг, Л.Оюунцэцэг, А.Еркеш 17-23
   
4. Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд дэхь хөрөнгө оруулалтын харилцааны ухагдахуун  PDF
Д.Моломжамц 24-32
   
5. Монгол бүртгэл: хувьсал шинэтгэл  PDF
Ч.Дашсамбуу 33-35
   
6. Олзворлох салбарын нягтлан бодох бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Р.Бадамханд 36-40
   
7. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй  PDF
Л.Наранчимэг 41-51
   
8. Санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 52-58
   
9. Байгууллагын зорилгод хүрэхэд хүмүүн капиталын оролцоог хэрхэн хэмжих вэ?  PDF
А.Өнөржаргал 59-65
   

10. Аж ахуйн санхүүгийн хяналт-аудитын хөврөл

 PDF
Л.Мөнх-Очир 65-71
   
 11. Гадаад зээл тусламжийн нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
С.Эрдэнэбиоэг 72-76
   
 12. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийн зарим судалгаа дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Оюунцэцэг 77-85
   
13. Үндэсний хэлэлцүүлэгүүд: судалгааны чиг, сэдвийн модулиуд PDF
Т.Жааваа, С.Жавзандолгор 86-90
   
14. Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийн асуудалд PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 91-93
   
15. Санхүүгийн Бүртгэлийн Стандартын /FASB/ Хорооноос гаргасан 141, 142-р мэдэгдлийн товчоон PDF
Ч.Оюунцэнд 94-99
   
16. Монгол дахь санхүүгийн түрээсийн өнөөгийн байдал  PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 100-104
   
17. Чингис хаан маань хэдэн сарын хэдэнд төрсөн бол оо... PDF
Л.Дамбадорж 105-112
   
18. Дурсамж ба бодрол PDF
А.Дамбадорж 113-124
   
19. ABC гэрээт төсөл танилцуулга PDF
Т.Жааваа 125-218