N16, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн өсөлт ба засаглалын чанар  PDF
Б.Баярдаваа 5-23
   
2. Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний статистик шинжилгээ  PDF
Д.Хишигт 24-37
   

3. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөөлөл

PDF
Д.Гансүлд, П.Уранбилэг 38-51
   
4. Мөнгөний бодлого макро орчны үзүүлэлтүүдийн үнэт цаасны зах зээлд үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Д.Ган-Очир 52-77
   
5. Аж ахуйн нэгжийн орлого ашгийн шинжилгээ  PDF
П.Баяржавхлан 78-87
   
6. Ехсеl программыг ашиглан борлуулалтыг таамаглах нь  PDF
М.Халиунбат 88-103
   
7. Экспортод чиглэсэн эдийн засаг ба валютын ханш  PDF
Ц.Мөнхжаргал 104-121
   
8. Монгол улсын төсвийн алдагдлыг бууруулах арга зүйн асуудал  PDF
Б.Цэнгэлмаа  122-137
   
9. Зардал, ашгийн хамаарлын шинжилгээ  PDF
Д.Оюун-Эрдэнэ  138-147