N01, 2000

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Азийн Монгол Улсын Европ маягийн шилжилт  PDF
П.Лувсандорж 5
   
2. Үндэсний баялаг эдийн засгийн хөгжлийн үндэс мөн  PDF
Д.Цэрэнпил 10
   

3. Төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ

PDF
Г.Элдэв-Очир, Б.Энх-Амгалан 26
   
4. Төрөөс эдийн засгийг зохицуулах нь  PDF
Т.Дорж 41
   
5. Монгол орон дахь эдийн засаг, нийгмийн харилцааны маркетингийн үнэлгээ  PDF
Д.Дагвадорж 48
   
6. Боловсролын зорилго, үүрэг: Эрдэм оюуны зах зээлд ажиллах шинэ хандлага, аргазүй  PDF
Д.Дагвадорж 52
   
7. Эдийн засгийн өсөлт ба ядуурлын зарим асуудал  PDF
Б.Сувд 58
   
8. Монголын малчин өрхийн аж ахуйн үүсэл хөгжил эдийн засгийн зарим асуудал PDF
Ц.Цэвээн 66
   
9. Эдийн засгийн англи хэл заах аргын зарим асуудлууд PDF
Б. Энхбаяр 75
   
10. Монгол улсын макро эдийн засгийн хураангуйлсан эмпирик загвар PDF
Ц.Батсүх, Б.Даваацэрэн 82