N08, 2003

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Менежментийн түүхэн хөгжлийн үечлэл  PDF
Н.Лизунов 5
   
2. Өндөр хөгжсөн орнуудын фирмүүд дэх хүний нөөцийн удирдлагын зарим асуудлууд  PDF
 Б.Болор 13
   

3. Монголын эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах зарим асуудал

PDF
Т.Дорж, Н.Сонинтамир 23
   
4. Бизнесийн байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөний бүтэц, агуулга  PDF
Ш.Насанжаргал 32
   
5. Монголын бэлчээрийн газар эдэлбэрийн эдийн засгийн асуудал  PDF
Ц.Цэвээн 37
   
6. Экологийн мэдрэмжтэй эдийн засаг  PDF
Н.Сонинтамир 41
   
7. Монгол орны нөхцөлд ашиглаж болох салбар хоорондын балансын динамик загварыг сонгох асуудал  PDF
Т.Дорж, О.Төлеу, Ш.Насанжаргал 45
   
8. Олон салбарт бизнесийн удирдлага PDF
Б.Энхмаа 49
   
9. Хувьчлалын мөн чанар PDF
Н.Ганбямба 55
   
10. Өмч хувьчлалын үр дүн, сургамж, дүгнэлт PDF
К.Аксолтан 61
   
11. Дэлхийн эдийн засгийн хегжлийн чин хандлага PDF
Р.Буянжаргал 71
   
12. Завхан аймгийн хэрэглээний маркетингийн зарим асуудлууд PDF
М.Эрдэнэчимэг 79
   
13. Монголын арилжааны банкууд ба төв банкны хяналт PDF
П.Оюунбилэг 85