N27, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. Монгол улс: шилжилтийн эдийн засгаас “сонгуулийн эдийн засагт”

PDF
Б.Батмөнх 6-17
   
2. Монгол улс дахь гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, чиг хандлага PDF
Б.Нацагдорж 18-27
   
3. Авлигын тухай ойлголт болон авлигыг хэмжих оролдлогуудын талаар PDF
Д.Жаргалан 28-36
   
4. Эдийн засгийн онолын сургалтанд философи мэдлэгийн тухай PDF
Ц.Гомбосүрэн Б.Дагзмаа 37-52
   
5. Махны кластерыг хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөл байдал PDF
Х.Цэвэлмаа 54-70
   

6. К вопросу муниципально-частного партнерства в развитии экономики муниципального образования

PDF
Зориктуев.Э.Б 71-77
   
7. К вопросу оценки качества организации строительства в россии PDF
А. Х.Дадар 78-83
   
8. Маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагууд PDF
Ц.Цолмон, Д.Нарандалай 85-96
   
9. Маркетингийн PR-ын арга хэрэгслийг ашгийн бус байгууллагад хэрэглэх шаардлага PDF
Б.Үүрдмөнх 97-100
   
10. Менежмент нь өрсөлдөх чадварыг хангах хэрэгсэл мөн PDF
Н.Лизунов 101-110
   
11. Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал ба шинжилгээний арга зүйн асуудал PDF
Д.Нямаа 112-120
   
12. НББОУС-12 хойшлогдсон татварын бүртгэлийн асуудал PDF
А.Өнөржаргал 121-129
   
13.  Үүсмэл хэрэглүүрийн бүртгэл PDF
Ч.Оюун-цэнд 130-146
   
14. Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ, түүнийг өртгийн хандлагаар үнэлэх нь PDF
Л.Оюунцэцэг 147-157
   
15.  Санхүү-эдийн засгийн чадавхи, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ PDF
Л.Баасандорж 158-175