Эдийн засгийн тэнхимээс гаргах мэргэжлийн сэтгүүл

Нэр

            “Эдийн засаг: Онол, Практик”          

            “Economics: Theory and Practice”

Эрхэм Зорилго

Эдийн засгийн судалгааны чанарыг дэлхийн түвшинд хүргэх

Зорилт болон Хамрах хүрээ

Сэтгүүл-ийн гол зорилго бол Монголын эдийн засаг, түүний дэлхийн эдийн засагтай хэрхэн холбогдож буй талаар онолын болон эмпирик судалгаануудад өндөр ач холбогдол өгнө.

Хэл

Сэтгүүлийн хэл нь Монгол, Англи хэл байна. Абстракт нь англи, монгол хэл дээр байна.

Хэвлэлт                                                                         

Жилдээ хоёр дугаар гаргах ба нэг дугаарт 3-5 ажил хэвлэнэ.

Редакцийн зөвлөл

Сэтгүүл нь редакцийн зөвлөлтэй байна. Ерөнхий редактор буюу редакцийн зөвлөлийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. Редакцийн зөвлөл 2 жилийн хугацаатай сонгогдоно.

Ерөнхий редактор:           

Б.Алтанцэцэг

Гишүүд:

Б.Сувд

Б.Бат

Б.Соёлмаа

Б.Эрдэнэбат

Ц.Гэрэлт

Нэг хүн нэмэх