N29, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

1. МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСАГ, СТАТИСТИКИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН 50 ЖИЛ

PDF
Г.Элдэв-Очир 6-12
   
2. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ PDF
Б.Батмөнх 13-19
   

3. ОРЧИН ҮЕИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДӨД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

PDF

Б.Ганбат

20-23
   

4. БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

PDF
Д.Чимгээ. Ц.Ганбат. Ю.Алтантуяа 24-32
   
5. The Effect of Regional Income and Educational Differentials on Migration and Regional Convergence PDF

Б.Энх-Амгалан

33-51
   
6. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД АШИГЛАЖ БУЙ ТҮҮВРИЙН АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ PDF
А.Дэмбэрэл.Ш.Ариунболд 56-73
   
7. ИНФЛЯЦИД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (Кейнсийн загварын Монгол дахь үнэлгээ) PDF
Ж.Баттулга.П.Ган-төмөр 74-83
   
8. ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF

Ш.Дэнсмаа

84-89
   
9. АШИГ ХАМГИЙН ИХ БАЙХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ЭДИЙН ЗАСАГ - МАТЕМАТИКИЙН ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ PDF
Ц.Сэлэнгэ 91-97
   
10. TАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭДИЙН ЗАСАГ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГА АРГАЧЛАЛУУДЫГ АШИГЛАХ НЬ PDF
С.Батцэцэг, Г.Оюунбилэг 99-110
   
11. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ PDF
Д.Туяа 111-123
   
12. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
Т.Батболд 124-132