N24, 2010

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Хөгжиж буй орнуудын засгийн газрууд хэтэрхий жижиг байна уу?  PDF
С.Баттулга 6-16
   
2. Монголын эдийн засаг дахь мөнгөний бодлогын индекс (MCI)-ийн тооцоо: Мөнгөний бодлого зөөлөрч /чангарч/ байна уу?  PDF
Д.Ган-Очир 17-33
   

3. Амьдралын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ, монгол улсын амьдралын чанар

 PDF
Б.Галбадрах 34-44
   
4. Үнийн онолд газар, газрын рентийг авч үзэх нь  PDF
Т.Цэгмид 45-59
   
5. Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямрал ба монголын эдийн засаг  PDF
Б.Сувд 60-68
   
6. Макро эдийн засагч бол эрдэмтэн хийгээд инженер мөн (орчуулга)  PDF
Д.Хишгээ, Р.Батжаргал 69-83
   
7. Борлуулалтын ажлын зохион байгуулалтын зарим асуудал  PDF
Я.Отгонсүрэн 85-90
   
8. Улсын секторын удирдлагын хяналтын тогтолцоог боловронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Н.Тунгалаг, Д.Авирмэд 92-102
   
9. Сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйд бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал  PDF
С.Алтанцэцэг 103-118
   

10. Орчуулга хам сэдэв (context)-ийн гүйцэтгэх үүрэг

 PDF
Ц.Баярмаа 120-126
   
11. Англи хэлийг сурахад суралцагсдын нас нөлөөлсөн талаар судалсан судалгааны дүнгээс PDF
Л.Энхмэнд 127-138
   
12. Хүүхэд залуусын төлөвшлийн асуудал PDF
Ц.Алтанчимэг 139-146