N22, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Зах зээлийн онол: Хөдөлмөрийн зах зээл  PDF
П.Лувсандорж 6-14
   
2. Монголын эдийн засаг: ихэр хямрал  PDF
Ө.Баттулга 15-24
   

3. Монгол улсын салбар хоорондын баланс дахь шинжилгээ

 PDF
Б.Цогт-Эрдэнэ 25-41
   
4. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онцлог  PDF
Д.Хишгээ 42-50
   
5. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа  PDF
Т.Оюунбаатар, Д.Ган-Очир 51-79
   
6. Шинэ улс төрийн макроэкономикс  PDF
Л.Эсмэдэх, З.Манлайбаатар, Т.Оюунбаатар 80-98
   
7. Хөдөө нутаг дахь нийгмийн суурь үйлчилгээний өнөөгийн байдал: зарим аймгуудад хийгдсэн судалгааны тойм, үр дүн  PDF
Х.Цэвэлмаа 99-110
   
8. Аж үйлдвэрлэл дэхь төрийн оролцоо: Монгол дахь үнэлгээ  PDF
С.Дөлбадрах 111-136
   
9. Монгол улсын уул уурхайн салбарын өсөлт ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх нь  PDF
Б.Лхагвасүрэн 137-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-145