N18, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Улсын төсөв-хөгжлийн бодлого  PDF
Д.Цэрэнпил 5-22
   
2. Макромаркетинг ба төрийн удирдлага  PDF
Д.Дагвадорж 23-28
   

3. Хөдөө аж ахуйн өрхүүдийн үйл хөдлөлийг загварчилах нь

PDF
Х.Цэвэлмаа 29-42
   
4. Монгол дахь эдийн засгийн бодлогыг дэмжихэд интернетийг ашиглах нь  PDF
Д.Чимгээ 43-66
   
5. Боловсролын болон орлогын ялгаанаас үүдэлтэй шилжих хөдөлгөөн ба эдийн засгийн өсөлт  PDF
Б.Энх-Амгалан 65-82
   
6. Ажил эрхлэлтийн эдийн засгийн мөн чанар ба зах зээлийн нөхцөлд түүнийг зохицуулах нь  PDF
Б.Болор 83-89
   
7. Аудитын онол, хөгжлийн хандлага  PDF
Л.Мөнх-Очир 90-96
   
8. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүйн асуудал  PDF
Л.Наранчимэг 97-103
   
9. Геологи, уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогын талаар  PDF
Р.Бадамханд 104-114
   

10. Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал

 PDF
Д.Нямаа 115-127
   
 11. Хууль бус оршин суугчдын мөнгөн гуйвуулгын өнөөгийн байдал ба асуудлууд: Монгол ажилчдын бэрхшээл  PDF
Б.Хөгжилт 128-147
   
 12. Монгол орны баруун бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд  PDF
Б.Дэмид 148-156
   
13. Санхүүгийн секторын хөгжил ба эдийн засгийн өсөлтийн холбоо хамаарал PDF
Ж.Уянга 157-172
   
14. Эдийн засгийн бичвэрийг англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх асуудал PDF
Ц.Баярмаа 173-183
   
15. Монгол улсад бизнес эрхлэх болон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд PDF
Д.Долгорсүрэн 184-186
   
16. 20-р зууны эхэн үеийн монголчуудын хэрэглээ  PDF
Б.Нарантуяа 187-190