N35, 2022

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1.  "Өөрийн шалгарал'' ба түүний үр нөлөөг үнэлэх нь  5-26
Д. Амаржаргал  
   
2. 2030 он хүртэлх Монгол Улсын цахилгааны эрэлт, их, бага ачааллын прогноз 27-48
Б. Эрдэнэбат  
   
3. Байгалийн баялгийг хэрэглэх, хадгалах дүрэм 49-69
Б. Эрхэмбаяр, Ж. Энхбаяр  
    
4. Хугацаан цувааг прогнозлох нь: Их Британий инфляцийн жишээ 70-95
 А. Гантунгалаг  
   
Тойм судалгаа  
   
5. Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага
96-111
Н. Ууганбаатар, М. Саран  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
6. "Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага'' өгүүллийн шүүмж  112-113
 Н. Цогсаг