N20, 2008

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ОХУ, БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Н.Батнасан 6-23
   
2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай хуулийн эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа  PDF
Н.Болор 24-42
   

3. Монголын баруун бүсийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал

PDF
С.Бурмаа 43-50
   
4. Орон сууцны барилгын үнийн өсөлт ирээдүйн чиг хандлага  PDF
Ж.Бурмаа 51-55
   
5. Бүс нутаг дахь ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой суудлуудыг судлах нь  PDF
Ц.Бямбадорж 56-66
   
6. Монгол орны мах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал  PDF
Н.Эрдэнэчимэг 67-71
   
7. Баруун бүс дэх хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал  PDF
Д.Нар-од 72-77
   
8. Тээвэр логистикийн төвийн үйл ажиллагааны нөхцөл ба түүнийг Казахстанд байгуулах арга механизм  PDF
К.К.Хабасович, М.К.Абсултановна 78-84
   
9. Банкны мэдээллийн системийн онцлог асуудлууд ба Монголын арилжааны банкуудын туршлага, цаашдын хандлага  PDF
П.Оюунбилэг 85-106
   

10. Маркетинг нь-бизнесийн амжилтын үндэс мөн

 PDF
Я.Отгонсүрэн 107-116
   
 11. Өртийн онолыг дахин шинэчлэхүй (XXI зууны сэтгэлгээ)  PDF
Ч.Баянжаргал 117-132
   
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын уламжлалт онолууд  PDF
З.Бороо 133-141
   
13. Их сургуулийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох нь PDF
Г.Билгээ 142-151