N13, 2005

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Маркетинг ба хөгжил: цогцолбор судалгаа  PDF
Д.Дагвадорж 5-12
   
2. Байгууллагын зах зээл дэх харилцаа холбооны үйл явцын өнөөгийн төлөв байдал  PDF
Я.Отгонсүрэн 13-23
   

3. Монгол улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба ДНБ-ний осөлтийн харилцан хамаарал

PDF
Н.Батнасан 24-27
   
4. Гадаад худалдааны статистик судалгааны арга зүйг боловсронгуй болгох нь  PDF
Э.Гүргэмжав, А.Дэмбэрэл 28-46
   
5. Зүүн хойд Азийн орнуудын хэрэглээний зах зээлийн харьцуулсан судалгааны зарим үр дүн  PDF
Д.Дагвадорж, Ц.Цолмон, Н.Батнасан 47-60
   
6. Хэрэглэгчийн зах зээлийн өөрчлөлт ба маркетинг  PDF
Ц.Нансалмаа 61-64
   
7. Дэлхийн хөгжил ба ирээдүйн зах зээл, бизнесийн боломж  PDF
Л.Нямцэрэн 65-76
   
8. Улс орон бүс нутгийн маркетинг PDF
Р.Ринчинбазар 77-94
   
9. Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал PDF
Э.Эрдэнэчимэг 95-109
   
10. Аялал жуулчлалын маркетингийн нэгэн асуудал (дотоодын аялал жуучлал) PDF
З.Ундрах 110-114
   
11. Ажлын тайланг англиар бичих нь PDF
Ц.Баярмаа 115-122
   
12. Монгол улсын хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа: үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн шилжилтийн нөлөө PDF
С.Галбадрах 123-129