N15, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Хүн ам ба хөгжил  PDF
А.Солонго 5-9
   
2. Хүний нөөцйин бүртгэл шинжилгээний асуудал  PDF
А.Өнөржаргал 10-21
   

3. Макро эдийн засгийн санхүүгийн хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

PDF
А.Энхбат 22-41
   
4. Санхүүгийн лизинг  PDF
Д.Хонгорзул 42-51
   
5. Даатгалын маркетингийн мэдээллийн систем  PDF
С.Чанцалмаа 52-58
   
6. Аялал жуучлалын үйлчилгээний нэр төрөл  PDF
Ц.Сарантуяа 59-66
   
7. Мэдээллийн шинэтгэл дэх сангийн бүртгэл  PDF
С.Эрдэнэбилэг 67-73
   
8. Эрсдэлийн тухай арга зүйн асуудал  PDF
Д.Хангал  74-80
   
9. Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 81-90
   
10. Банкны үйл ажиллагааны математик загварчлал PDF
Ө.Гэрэлт-од 90-100
   
11. Аудитын хөгжлийн хандлага, тулгамдсан зарим асуудал PDF
Л.Мөнх-Очир 101-111
   
12. Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд эрчим хүч хангамжийн үүрэг роль PDF
Ё.Гантогоо 112-114
   
13. Улаан буудайн үрийн эрэлт, нийлүүлэлт PDF
Д.Төмөрчөдөр 115-122