• Home
  • Journal archives

 

N32, 2019

Агуулга

   
1. Авлига болон хүнд суртлын орлого хуваарилалтанд үзүүлэх нөлөө  PDF
Б.Соёлмаа 3-26
   
2. Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг дэглэм солигдох загвараар загварчлах нь  PDF
Ө. Мөрөн 27-59
 Хавсралт  PDF
3. Монгол Улсын мөнгөний эрэлтийн тогтвортой байдал ба санхүүгийн инноваци  PDF
Б. Гарамжав 60-86
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

87

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

89

N31, 2018

Агуулга

Өмнөх үг 3
1. An essay on the Mongolian monetary policy  PDF
С.Дөлбадрах 5-58
   
2. Өрхийн хүнсний бус хэрэглээний хэв маягт үзүүлж буй уур амьсгалын нөлөө: Монгол Улсын жишээ  PDF
С. Амартүвшин 59-86
   
3. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн эх сурвалж  PDF
Б. Алтанцэцэг 87-104
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

105-106

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

107

N30, 2011

Агуулга Mongol

Зохиогчид

PDF

 

 

I Макро эдийн засаг

 

1. Шилжилтийн үе хөгжлийн үетэй нэгдэв

PDF
П.Лувсандорж 6-16
   
2. Монгол улсад зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн зарчмууд хэрэгжиж байгаа байдал: сорилт, бэрхшээл PDF
Б.Батмөнх 17-29
   
II Санхүү, банк  
3. Монголын санхүүгийн системийн өнөөгийн байдал, санхүүгийн систем дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадвар PDF

Ч.Энхбаяр, Г.Пүрэвсүрэн

31-43
   

4. Санхүүгийн хурдасгагчтай динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар

PDF
Д.Энхтүвшин 44-62
   
III Нягтлан бодох бүртгэл  
5. Аудитын компаниудын балансын шинжилгээнд үндэслэсэн үр ашгийн тооцоолол PDF

Л.Мөнх-Очир. Ж.Ариунболд

64-74
   
IV Менежмент  
6. Улсын секторын үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцооны арга зүйн асуудал PDF
Д.Авирмэд 76-84
   
7. Гүйцэтгэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудал (уул уурхайн байгууллагын жишээн дээр) PDF
Ч.Ундрам, Г.Цэрэн, Б.Болор, Б.Энхмаа, Ж.Сарантуяа, Ш.Цэрэндулам 85-102
   
8. Стратегийн менежментэд системийн хандлага чухал болох нь PDF

Н.Лизунов

103-108
   
V Мэдээлэл технологи  
9. Мэдээллийн технологид суурилсан аудитын түүвэрлэлт PDF
Д.Чимгээ 110-122
   
VI Өрсөлдөх чадвар PDF
10. Дээд боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварын талаархи хэрэглэгчийн судалгааны үр дүн 124-135

N29, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

1. МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСАГ, СТАТИСТИКИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН 50 ЖИЛ

PDF
Г.Элдэв-Очир 6-12
   
2. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ PDF
Б.Батмөнх 13-19
   

3. ОРЧИН ҮЕИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДӨД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

PDF

Б.Ганбат

20-23
   

4. БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

PDF
Д.Чимгээ. Ц.Ганбат. Ю.Алтантуяа 24-32
   
5. The Effect of Regional Income and Educational Differentials on Migration and Regional Convergence PDF

Б.Энх-Амгалан

33-51
   
6. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД АШИГЛАЖ БУЙ ТҮҮВРИЙН АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ PDF
А.Дэмбэрэл.Ш.Ариунболд 56-73
   
7. ИНФЛЯЦИД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (Кейнсийн загварын Монгол дахь үнэлгээ) PDF
Ж.Баттулга.П.Ган-төмөр 74-83
   
8. ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF

Ш.Дэнсмаа

84-89
   
9. АШИГ ХАМГИЙН ИХ БАЙХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ЭДИЙН ЗАСАГ - МАТЕМАТИКИЙН ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ PDF
Ц.Сэлэнгэ 91-97
   
10. TАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭДИЙН ЗАСАГ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГА АРГАЧЛАЛУУДЫГ АШИГЛАХ НЬ PDF
С.Батцэцэг, Г.Оюунбилэг 99-110
   
11. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ PDF
Д.Туяа 111-123
   
12. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
Т.Батболд 124-132

 

 

 

 

 

N28, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ (НЭЗ) БА АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК

PDF
Б.Бадамцэцэг 6-15
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛААР СУДЛАХ НЬ PDF
Т.Цэгмид, С.Амартүвшин 16-30
   
3. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫГ ХЭМЖИХ ОРОЛДЛОГУУД БА МОНГОЛЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН СУДАЛГАА,ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ PDF
Д.Жаргалан 31-37
   
4. ХУДАЛДААНЫ ЦЭГ САЛБАРЫН БАЙРШЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
С.Бурмаа. Ч.Наранцэцэг 39-49
   
5. ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖИХ НЭГ ҮНДЭС НЬ МАЛ АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ PDF
П.Эрдэнэцэцэг 51-64
   

6. СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

PDF
З.Бороо 59-74
   
7. ӨРТГИЙН СИТЕМИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРТ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ НЬ PDF
Э.Цэцэгдэлгэр 76-87
   
8. АЙМАГ, БҮС НУТАГ, УЛС ОРНЫ ХЭМЖЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ PDF
Д.Баяраа 89-96
   
9. МУИС-ИЙН ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БУС САЛБАРУУДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД PDF
Ц.Баярмаа 101-111
   
10. БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ PDF
Ц.Цэцэгмаа 112-117
   
11. БИДНИЙ АЧ ГУЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИРЭЭДҮЙН БАЙДАЛ PDF
Д.Хишгээ 119-130

 

 

Бусад мэдээллүүд...