• Home
  • Journal archives

 

N35, 2022

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1.  "Өөрийн шалгарал'' ба түүний үр нөлөөг үнэлэх нь  5-26
Д. Амаржаргал  
   
2. 2030 он хүртэлх Монгол Улсын цахилгааны эрэлт, их, бага ачааллын прогноз 27-48
Б. Эрдэнэбат  
   
3. Байгалийн баялгийг хэрэглэх, хадгалах дүрэм 49-69
Б. Эрхэмбаяр, Ж. Энхбаяр  
    
4. Хугацаан цувааг прогнозлох нь: Их Британий инфляцийн жишээ 70-95
 А. Гантунгалаг  
   
Тойм судалгаа  
   
5. Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага
96-111
Н. Ууганбаатар, М. Саран  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
6. "Татварын судалгааны орчин үеийн хандлага'' өгүүллийн шүүмж  112-113
 Н. Цогсаг  

N34, 2020

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1. Монгол эдийн засагчид болон эдийн засгийн байгууллагуудын чансаа  3-36
Б. Эрдэнэбат  
   
2. Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн ажиллах хүчний оролцоо 37-56
Б. Даваамаа  
   
3. Төрлволлын хууль: Монгол улсад 57-68
Б. Баттөмөр, У. Энхсайхан  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
4. “Монгол эдийн засагчдын чансаа” өгүүллийн талаар эргэцүүлэл 69-70
Н. Ууганбаатар  
   
Шинэ өгөгдөл  
   
5. Эдийн засгийн докторын диссертацын нэгдсэн сан   71-102
 Б. Эрдэнэбат  
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

103
МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга 105 
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Эдийн засгийн магистрын өрсөлдөөнт бүрэн тэтгэлэг 106

N33, 2019

Агуулга

   
1. ОУХХАБ-ын орнуудын инфляцийн хамаарал дахь бүтцийн өөрчлөлт  PDF
А.Гантунгалаг, R.Becker, G.Bratsiotis, D.R.Osborn 3-26
   
2. Монгол Улсын оптималь мөнгөний бодлогын дүрэм  PDF
С.Дөлбадрах 27-59
   
3. Монгол Улсын хүн амын 2014 оны ядуурах эмзэг байдлын үнэлгээ  PDF
Г.Цагаач 60-86
   
4. Монголын хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн талын шинжилгээ PDF
Б.Алтанцэцэг, Д.Баярмаа  
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

87

 

 

N32, 2019

Агуулга

   
1. Авлига болон хүнд суртлын орлого хуваарилалтанд үзүүлэх нөлөө  PDF
Б.Соёлмаа 3-26
   
2. Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг дэглэм солигдох загвараар загварчлах нь  PDF
Ө. Мөрөн 27-59
 Хавсралт  PDF
3. Монгол Улсын мөнгөний эрэлтийн тогтвортой байдал ба санхүүгийн инноваци  PDF
Б. Гарамжав 60-86
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

87

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

89

N31, 2018

Агуулга

Өмнөх үг 3
1. An essay on the Mongolian monetary policy  PDF
С.Дөлбадрах 5-58
   
2. Өрхийн хүнсний бус хэрэглээний хэв маягт үзүүлж буй уур амьсгалын нөлөө: Монгол Улсын жишээ  PDF
С. Амартүвшин 59-86
   
3. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн эх сурвалж  PDF
Б. Алтанцэцэг 87-104
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

105-106

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга

107

Бусад мэдээллүүд...