• Home
  • Journal archives

 

N19, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол улс дахь авилгалын шалтгаан ба үр дагаварууд  PDF
Б.Ариун-Эрдэнэ 5-29
   
2. Японы бизнесийн мөчлөгийн тогтсон баримтууд  PDF
Д.Баярмаа 30-42
   

3. Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжихэд мэдээллийн технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь

PDF
Г.Батхүрэл, Ц.Ганбат 43-54
   
4. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлогыг боловсруулах зарим асуудал  PDF
З.Бороо 55-64
   
5. Монгол улсын тэтгэвэрийн болон амьдралын даатгалын актуар тооцоог боловсронгуй болгох нь  PDF
А.Ганзориг 65-84
   
6. Шинжлэх ухааны ололт, бүтээлийг бизнесийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх маркетингийн удирдлагын асуудал  PDF
Д.Дагвадорж, Р.Амарсайхан 85-91
   
7. Бизнесийн салбаруудын санхүүгийн тогтвортой байдлын зарим шинжилгээ дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Наранчимэг, Л.Оюунцэцэг 92-107
   
8. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онолын асуудалд  PDF
Д.Хишгээ 108-120
   
9. Монголын хөдөө аж ахуй дахь бэлчээр, нутгийн зарим асуудал  PDF
Ц.Цэвээн 121-137
   

10. Хөдөө аж ахуйн газрын эдийн засгийн үнэлгээний асуудалд

 PDF
Д.Чүлтэм 138-154
   
 11. Өвөр монголын эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал  PDF
Б.Хөгжилт 155-160
   
   

N18, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Улсын төсөв-хөгжлийн бодлого  PDF
Д.Цэрэнпил 5-22
   
2. Макромаркетинг ба төрийн удирдлага  PDF
Д.Дагвадорж 23-28
   

3. Хөдөө аж ахуйн өрхүүдийн үйл хөдлөлийг загварчилах нь

PDF
Х.Цэвэлмаа 29-42
   
4. Монгол дахь эдийн засгийн бодлогыг дэмжихэд интернетийг ашиглах нь  PDF
Д.Чимгээ 43-66
   
5. Боловсролын болон орлогын ялгаанаас үүдэлтэй шилжих хөдөлгөөн ба эдийн засгийн өсөлт  PDF
Б.Энх-Амгалан 65-82
   
6. Ажил эрхлэлтийн эдийн засгийн мөн чанар ба зах зээлийн нөхцөлд түүнийг зохицуулах нь  PDF
Б.Болор 83-89
   
7. Аудитын онол, хөгжлийн хандлага  PDF
Л.Мөнх-Очир 90-96
   
8. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүйн асуудал  PDF
Л.Наранчимэг 97-103
   
9. Геологи, уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогын талаар  PDF
Р.Бадамханд 104-114
   

10. Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал

 PDF
Д.Нямаа 115-127
   
 11. Хууль бус оршин суугчдын мөнгөн гуйвуулгын өнөөгийн байдал ба асуудлууд: Монгол ажилчдын бэрхшээл  PDF
Б.Хөгжилт 128-147
   
 12. Монгол орны баруун бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд  PDF
Б.Дэмид 148-156
   
13. Санхүүгийн секторын хөгжил ба эдийн засгийн өсөлтийн холбоо хамаарал PDF
Ж.Уянга 157-172
   
14. Эдийн засгийн бичвэрийг англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх асуудал PDF
Ц.Баярмаа 173-183
   
15. Монгол улсад бизнес эрхлэх болон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд PDF
Д.Долгорсүрэн 184-186
   
16. 20-р зууны эхэн үеийн монголчуудын хэрэглээ  PDF
Б.Нарантуяа 187-190

N17, 2007

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Мэргэжлийн чиг хандлага ба сэтгэлгээний хандлага  PDF
Т.Жааваа, Б.Хүрэлбаатар 5-10
   
2. Санхүүгийн шинжилгээний шинэчлэлийн тойм, хөгжлийн хандлага  PDF
Б.Сайнжаргал 11-16
   

3. Тэтгэврийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд тулгамдаж буй зарим асуудал: судалгаа, үр дүн

PDF
Н.Тунгалаг, Л.Оюунцэцэг, А.Еркеш 17-23
   
4. Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд дэхь хөрөнгө оруулалтын харилцааны ухагдахуун  PDF
Д.Моломжамц 24-32
   
5. Монгол бүртгэл: хувьсал шинэтгэл  PDF
Ч.Дашсамбуу 33-35
   
6. Олзворлох салбарын нягтлан бодох бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Р.Бадамханд 36-40
   
7. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй  PDF
Л.Наранчимэг 41-51
   
8. Санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 52-58
   
9. Байгууллагын зорилгод хүрэхэд хүмүүн капиталын оролцоог хэрхэн хэмжих вэ?  PDF
А.Өнөржаргал 59-65
   

10. Аж ахуйн санхүүгийн хяналт-аудитын хөврөл

 PDF
Л.Мөнх-Очир 65-71
   
 11. Гадаад зээл тусламжийн нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
С.Эрдэнэбиоэг 72-76
   
 12. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийн зарим судалгаа дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Оюунцэцэг 77-85
   
13. Үндэсний хэлэлцүүлэгүүд: судалгааны чиг, сэдвийн модулиуд PDF
Т.Жааваа, С.Жавзандолгор 86-90
   
14. Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийн асуудалд PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 91-93
   
15. Санхүүгийн Бүртгэлийн Стандартын /FASB/ Хорооноос гаргасан 141, 142-р мэдэгдлийн товчоон PDF
Ч.Оюунцэнд 94-99
   
16. Монгол дахь санхүүгийн түрээсийн өнөөгийн байдал  PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 100-104
   
17. Чингис хаан маань хэдэн сарын хэдэнд төрсөн бол оо... PDF
Л.Дамбадорж 105-112
   
18. Дурсамж ба бодрол PDF
А.Дамбадорж 113-124
   
19. ABC гэрээт төсөл танилцуулга PDF
Т.Жааваа 125-218

N16, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн өсөлт ба засаглалын чанар  PDF
Б.Баярдаваа 5-23
   
2. Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний статистик шинжилгээ  PDF
Д.Хишигт 24-37
   

3. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөөлөл

PDF
Д.Гансүлд, П.Уранбилэг 38-51
   
4. Мөнгөний бодлого макро орчны үзүүлэлтүүдийн үнэт цаасны зах зээлд үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Д.Ган-Очир 52-77
   
5. Аж ахуйн нэгжийн орлого ашгийн шинжилгээ  PDF
П.Баяржавхлан 78-87
   
6. Ехсеl программыг ашиглан борлуулалтыг таамаглах нь  PDF
М.Халиунбат 88-103
   
7. Экспортод чиглэсэн эдийн засаг ба валютын ханш  PDF
Ц.Мөнхжаргал 104-121
   
8. Монгол улсын төсвийн алдагдлыг бууруулах арга зүйн асуудал  PDF
Б.Цэнгэлмаа  122-137
   
9. Зардал, ашгийн хамаарлын шинжилгээ  PDF
Д.Оюун-Эрдэнэ  138-147
   

N15, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Хүн ам ба хөгжил  PDF
А.Солонго 5-9
   
2. Хүний нөөцйин бүртгэл шинжилгээний асуудал  PDF
А.Өнөржаргал 10-21
   

3. Макро эдийн засгийн санхүүгийн хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

PDF
А.Энхбат 22-41
   
4. Санхүүгийн лизинг  PDF
Д.Хонгорзул 42-51
   
5. Даатгалын маркетингийн мэдээллийн систем  PDF
С.Чанцалмаа 52-58
   
6. Аялал жуучлалын үйлчилгээний нэр төрөл  PDF
Ц.Сарантуяа 59-66
   
7. Мэдээллийн шинэтгэл дэх сангийн бүртгэл  PDF
С.Эрдэнэбилэг 67-73
   
8. Эрсдэлийн тухай арга зүйн асуудал  PDF
Д.Хангал  74-80
   
9. Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 81-90
   
10. Банкны үйл ажиллагааны математик загварчлал PDF
Ө.Гэрэлт-од 90-100
   
11. Аудитын хөгжлийн хандлага, тулгамдсан зарим асуудал PDF
Л.Мөнх-Очир 101-111
   
12. Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд эрчим хүч хангамжийн үүрэг роль PDF
Ё.Гантогоо 112-114
   
13. Улаан буудайн үрийн эрэлт, нийлүүлэлт PDF
Д.Төмөрчөдөр 115-122
   

Бусад мэдээллүүд...